Designed by Rignác

Felajánló ima

https://www.magyarkurir.hu/hirek/o-maria-rad-bizzuk-magunkat-ferenc-papa-felajanlo-imaja

 

                                                                                           FELAJÁNLÓ IMA

 

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja,

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején.

Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,

mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.

Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk,

engeszteld meg nekünk szent Fiadat,

ajánlj minket szent Fiadnak,

mutass be minket szent Fiadnak.

Ámen.!

 

O Marijo, uvijek sjajiš na našem putu kao znak spasenja i nade. Povjeravamo se tebi, Zdravlju bolesnih, koja si pod križem bila pridružena Isusovoj boli, održavajući čvrstom svoju vjeru. Ti, Spasu rimskoga puka, znaš što nam je potrebno i sigurni smo da ćeš se pobrinuti kako bi se, kao u Kani Galilejskoj, ponovno vratila radost i slavlje nakon ovoga trenutka kušnje.

 Pomozi nam, Majko Božanske ljubavi, da se podredimo Očevoj volji i činimo ono što će nam Isus, koji je na sebe uzeo naše patnje i jade, reći kako bi nas po križu doveo do radosti uskrsnuća. Amen.

 

Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice.

Ne odbij nam molbe u potrebama našim,

nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi.

Djevice slavna i blagoslovljena,

Gospođo naša, Posrednice naša, Zagovornice naša!

Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči,

svojemu nas Sinu izruči. Amen.

 

AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS
Az általános feloldozás (lat. absolutio generalis) a bűnbocsánat szentségének olyan formája, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát rendes körülmények között nem lehet alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a megyéspüspök engedélyezheti gyakorlását. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvényesen részesüljön általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen készülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a súlyos bűneinek kellő időben egyenként való megvallását, melyeket jelenleg nem tud így meggyónni. (Vö. CIC 961–963. kán.)

A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA

A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.)

Ima a tökéletes bánat fölindításához:

 

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.

Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.


LELKI ÁLDOZÁS

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

Ima a lelki áldozáshoz:

 

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

                                                                (Módosításokkal átvéve az Esztergomi Főegyházmegye honlapjáról.)

 

Rendeletek a koronavírus terjedésének megakadályozására

 

 

RENDELETEK
A KORONAVÍRUS  TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE TERÜLETÉN

 

Amint a zsinati imában nap mint nap imádkozzuk, teremtésünk kezdetétől fogva Isten gondviselése vezet életutunkon, örömeinkben és nehézségeinkben egyaránt velünk van, és megáldja azt a pillanatot, amiben vagyunk. Tekintettel arra, hogy egyházmegyénk területén, Nagykikindán található országunkban a koronavírus egyik legnagyobb gócpontja, és mindannyian láthatjuk, érezhetjük, hogy a veszély közeli és reális, fájdalmas és nehéz döntéseket vagyok kénytelen meghozni magunk és embertársaink egészségének védelme érdekében. Ezen döntésekben azonban a felebaráti szeretet és az egymás iránti felelősség vezérel. Lélekben összekapcsolódva hordozzuk egymást és közösségünk tagjait imában, kérve a Bölcsesség és Istenfélelem Lelkét az egészségügyi dolgozók és betegek, az állami vezetők és minden lakos számára. „Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.” (2Tim 1,7)

Az állami rendeletekkel összhangban a koronavírus terjedésének megakadályozására a Nagybecskereki Egyházmegye területén azonnali hatállyal a következő rendeletek lépnek életbe: 

1.   A nyilvános liturgia a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani. Csak a szűk család (5-10 személy) legyen jelen, tilos a halotti torok megtartása! Az ismerősök és tisztelők otthonaikban egy-egy ima erejéig emlékezzenek meg az elhunytról.

2.    A plébániahivatalok zárva tartanak, az ügyfélfogadás szünetel. Csak a temetéseket veszik fel helyben a plébánosok, minden más kérdésben telefonon adnak információt.

3.    A templomok a lelki feltöltődés és imádság helyei, ebben a nehéz helyzetben templomainkat nem zárjuk be. Ily módon is lehetőséget biztosítva az egyéni imára és lelki elmélyülésre. Minden plébános önállóan dönti el a helyi templom nyitvatartási idejét azzal, hogy ezt a templomajtóra jól látható helyre függesszék ki. A templomot folyamatosan fertőtleníteni és szellőztetni kell!

 4.    A paptestvéreket kérem, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket arra bátorítom, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

5.  Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – azonnali hatállyal megadom.

 6.  A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Javaslom, hogy kövessék figyelemmel A Mária Rádió, az MTVA adásait, amely vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít, emellett több plébános élőben lehetőséget biztosít a szentmise követésére a Facebookon.

7.  A betegellátást, a gyóntatást és a rendkívüli áldoztatást kérem, hogy csak halaszthatatlan esetben végezzék, különös körültekintéssel (kézfertőtlenítés és maszk használata). A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé teszem az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

 

8. Oktatási és szociális intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

 Szeretettel buzdítok mindenkit, hogy ezen korlátozások betartása mellett igyekezzen közel maradni híveihez, hordozza imáiban közösségének idős és egyedülálló tagjait, segítsen a különböző tömegkommunikációs eszközök révén olyan felületeket ajánlani híveinek, ahol közös imába és a szentmise közös ünneplésébe kapcsolódhatnak be.

 

 

+ Márton

ny. temesvári püspök,

a nagybecskereki egyházmegye

apostoli kormányzója

 

 

 

 

 

 

 

РИМОКАТОЛИЧКА ЖУПСКА ЦРКВА СВЕТИ ФРАЊО У КИКИНДИ

 Изградњу цркве у Кикинди обећао је цар Фрањо I ондашњем жупнику Фејеш Корнелу, када је 1808. године посетио Кикинду. Краљевска инвестиција омогућила је још исте године почетак изградње ове цркве и након четири године завршена је 5. јуна 1812. године, а посвећена је у част Светог Фрање Асишког. Саму цркву је са одобрењем и у име бискупа чанадског благословио декан и жупник Имре Буковић. Свод у цркви својим обрисима подсећа нас на прогонства римске цркве и на живот у катакомбама. Лепа је и велика, има сакристију, изнад је ораторијум, има хор, четири олтара, проповедаоницу и крстионицу. Торањ је висок 43 метара и лепо је украшен.

 IMG_1320822647.jpg - 46.17 kb

Године 1820. су верници Кикинде из Будимпеште наручили 4 звона, од којих је тежина једног звона износила 1303, другог 734, трећег 422, а четвртог 104 фунти. Обред посвећења звона обавио је чанадски бискуп Ладислав Кесеги, 6. маја 1820. године. Од 1834. године имамо велики сат у торњу, којег су набавили цивилне власти и бринули су се о његовом одржавању. Главни декан др Литахорски Карољ је оставио вечну успомену за собом, јер је лепим фрескама и украсима улепшао олтар, као и саму унутрашњост цркве.


На почетку 1900. године заједница католичких верника порасла је на број 8500. Црква Светог Фрање постала је премалена. Нови планови су стизали са циљем да преграде цркву, али први светски рат је све осујетио. Чак су и звона однешена за ратне циљеве, за ливење топова. После политичке промене, победивши пуно потешкоћа 1925. године су набављена четири нова звона која су постављена у хармонији ЕС дур. Старо звоно је однешено у Сајан. 

Почетком 1930-их је повишен торањ цркве и завршени су радови на обновљању цркве. Проширена је галерија хора. Ладислав Кери, академски сликар из Будимпеште, 1936. године је украсио унутрашњост цркве својим уметничким сликама. Сликао је четири фреске на плафону, на основу јеванђеља: Исусова тајна вечера, Чудесно умножење хлебова (круха), Говор на гори и Исус као приљатељ деце. 

1982. године су црква и жупни стан прикључени на градски систем даљинског грејања.

1985. године Амбросић Вељко сликар из Сомбора обновио је унутрашњост цркве.

Електрифицирање звона је извршио мајстор Миклош Тамаш Ђуриш. 1989. године је реализовано спољно реновирање цркве. 1998. године уз помоћ фабрике црепа из Кикинде, постављен је нов кров. 

Светиште: Слика Светог Фрање Асишког на главном олтару подсећа нас на времена, када су фрањевци из Трансилваније боравили на овим подручјима и окупили вернике после турске окупације. Свети Фрањо је заштитник цркве, кога славимо 4. октобра, када је и црквена слава. 

Свети aрхангел Михаило на левој страни, а Света Терезија Авилска је на десној страни олтара. У светишту су још два кипа: Срце Исусово и безгрешно срце Маријино. 

Лађа цркве: У лађи цркве има два споредна олтара са сликом Ивана Непомука и олтар Блажене дјевице Марије. У Цркви можемо наћи још кип бичеваног Исуса, и на зиду крижни пут од петнаест слика и импозантни кип Светог Јосипа. Недалеко од улаза се налазе две исповедаонице. Испод хора, код главног улаза, налази се олтар малог прашког Исуса, као и олтар са светим гробом Исуса Криста. Овде је постављен и кип Светог Антуна Падованског. 

Црква је место где човек сусреће Бога, који за њега представља савршенији духовни свет. Црква је место гђе вечно траје веза између Бога и човека, не само за појединца, него и за заједницу. Црква као заједница је Божје средство којим се формира, одгаја човек, како би могао постићи савршенство и тако пронаћи вечни живот и срећу. Многобројне Цркве, свете слике и кипови подсећају нас да човек није сам на овој планети. 

 

Ma3
Tegnap5
Összessen33646
Powered by CoalaWeb