A plébániáról

  A Kikindai templom építésére maga I. Ferenc császár tett ígéretet Fejes Kornél akkori lelkésznek, amikor 1808-ban Kikindára látogatott. Kincstári befektetéssel a templomot még az év folyamán megkezdték építeni és négy év múlva fejezték be. 1812. Június 5-én, Szentelték fel Assziszi Szent Ferenc tiszteletére.

  A templomot pedig, a megyéspüspök megbízásából Bukovits Imre esperes- plébános szentelte fel. A templom boltozatos, a régi római egyházi üldöztetés idejét idézi a katakombákra emlékeztető íveivel. Szép, tágas. Van sekrestyéje, felette oratóriuma, kórusa, négy oltár, egy szószék, keresztkút. A torony szép, 43 méter magas díszes.

  1820-ban Budapestről négy harangot szereztek be a nagykikindai hívek, a legnagyobb 1303 font súlyú, a második 734, a harmadik 422, a negyedik pedig 104 régi fontot nyomott. A harangok felszentelését a nagyemlékű Kőszeghi László, Csanádi püspök végezte 1820. május 6-án. 1834 óta a toronyban óra is van. Ezt a polgári hatóság szerezte be, amelynek karbantartásáról is gondoskodott. Dr. Littahorszky Károly prépost- fő esperes azzal örökítette meg emlékét Kikindán, hogy a plébániatemplomot szép freskók alkalmazásával kifestette és az oltárok díszítményeit is megújította.

  1900 elején 8500-ra nőtt a katolikus hívő közösség. A Szent Ferenc templom szűknek bizonyult. Az újabb tervrajzzal is készülődtek már, azzal a céllal, hogy a templomot nagyobbra építik, azonban az I. világháború mindezt meghiúsította. Sőt a meglévő harangokat is elvitték hadászati célokra, ágyuk öntésére. Sok nehézséggel megküzdve a politikai változások után 1925- benn sikerült 4 új harangot beszerezni tiszta ES dúr harmóniába állítva. A meglévő régi egyetlen harang Szajánba került.

  Az 1930-as évek elején megmagasították a tornyot, más renoválásokra is sor került. Kibővült a kórus karzat. Kéri László Budapesten végzett akadémiai festő 1936-ban a templombelsőt művészien kifestette. A mennyezeten négy képet festett az evangélium nyomán. A Szentélyben JÉZUS UTOLSÓ VACSORÁJÁT, a CSODÁS KENYÉRSZAPORITÁST, a HEGYI BESZÉDET, és JÉZUS A GYERMEKEK BARÁTJÁT. 1982-ben a templomba és a plébániára bevezettük a városi távfűtést. 1985-ben Ambrosic Veljko zombori templomfestő a templomot belülről festette, a mennyezeti képeket javította és megújította. A harangok villamosítását, Gyuris Tamás megújította. A templom újabbi külső renoválására 1989- benn került sor. 1998- ban a kikindai cserépgyár jóvoltából új tetőt helyeztünk a templomunkra.

  A Szentély: A főoltáron található Assisi Szent Ferenc képe, a ferencrendi papokat idézi fel, akik Erdélyből jöttek, hogy összegyűjtsék a híveket a török hódoltság után. Szent Ferenc a templom védőszentje, október 4- én, ünnepeljük templomunk búcsúját.

  Szent Mihály főangyal bal oldalt, avillai Szent Teréz pedig jobb oldalt foglalnak helyet. A Szentélyben életnagyságú Jézus Szíve szobor és Mária szeplőtelen szívének szobra található  

  A Templom-hajó: Két mellékoltár van a templom-hajóban, Nepomuki szent János oltárképpel, és Szűz Mária oltár. A templomban továbbá még megtalálható a megostorozott Jézus szobor, és a falon elhelyezett 15 stáció kép és szent József impozáns szobra. A bejárattól nem messze két gyóntató szék foglal helyet. A kórus alatti részben a Prágai kis Jézus oltára és egyben Jézus sírjának a kápolnája található. Páduai szent Antal szobra is itt van elhelyezve.

  A templom az hely, ahol a hívő ember kapcsolatot teremt az Istennel, aki számára egy magasabb szellemi világ megtestesítője. A templom örökös helye ennek a kapcsolatnak, nem csak az egyének számára, hanem a hívő közösségnek is. Az Egyház mint közösség, Isteni eszköz arra, hogyan kell formálni, nevelni, az EMBERT, hogy egykor eljusson egy tökéletesebb szintre, egy földön túli kultúrához és megtalálja az örök életet és boldogságot. A nagyszámú templom, a számtalan sok szentkép, és szobor arra emlékeztet hogy az ember nincs egyedül e bolygón.