A plébániáról

  A Kikindai templom építésére maga I. Ferenc császár tett ígéretet Fejes Kornél akkori lelkésznek, amikor 1808-ban Kikindára látogatott. Kincstári befektetéssel a templomot még az év folyamán megkezdték építeni és négy év múlva fejezték be. 1812. Június 5-én, Szentelték fel Assziszi Szent Ferenc tiszteletére.

Bővebben...:

Rólunk

Templom: Assisi Szent Ferenc, épült és felszentelve: 1811. Plébánia: alapítva 1807. (előbb önálló lelkészség: 1760.). Hívek: cca 4000, igehirdetés: magyar, alkalmilag szerb. Plébános: Ft. Koncz Tibor esperes. 

Bővebben...:

A városról

Nagykikinda község  Bánság északi részén 782 km² területen fekszik.

A községet  Nagykikinda város  és kilenc falu: Töröktopolya, Basahíd, Tiszahegyes, Szaján, Mokrin, Nákófalva, Szenthubert, Kisorosz  és Nagytószeg alkotja. A község székhelye Nagykikinda. 

Bővebben...:
Designed by Rignác

https://www.magyarkurir.hu/hirek/o-maria-rad-bizzuk-magunkat-ferenc-papa-felajanlo-imaja

 

                                                                                           FELAJÁNLÓ IMA

 

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja,

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején.

Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,

mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.

Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk,

engeszteld meg nekünk szent Fiadat,

ajánlj minket szent Fiadnak,

mutass be minket szent Fiadnak.

Ámen.!

 

O Marijo, uvijek sjajiš na našem putu kao znak spasenja i nade. Povjeravamo se tebi, Zdravlju bolesnih, koja si pod križem bila pridružena Isusovoj boli, održavajući čvrstom svoju vjeru. Ti, Spasu rimskoga puka, znaš što nam je potrebno i sigurni smo da ćeš se pobrinuti kako bi se, kao u Kani Galilejskoj, ponovno vratila radost i slavlje nakon ovoga trenutka kušnje.

 Pomozi nam, Majko Božanske ljubavi, da se podredimo Očevoj volji i činimo ono što će nam Isus, koji je na sebe uzeo naše patnje i jade, reći kako bi nas po križu doveo do radosti uskrsnuća. Amen.

 

Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice.

Ne odbij nam molbe u potrebama našim,

nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi.

Djevice slavna i blagoslovljena,

Gospođo naša, Posrednice naša, Zagovornice naša!

Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči,

svojemu nas Sinu izruči. Amen.

 

AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS
Az általános feloldozás (lat. absolutio generalis) a bűnbocsánat szentségének olyan formája, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát rendes körülmények között nem lehet alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a megyéspüspök engedélyezheti gyakorlását. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvényesen részesüljön általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen készülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a súlyos bűneinek kellő időben egyenként való megvallását, melyeket jelenleg nem tud így meggyónni. (Vö. CIC 961–963. kán.)

A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA

A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.)

Ima a tökéletes bánat fölindításához:

 

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.

Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.


LELKI ÁLDOZÁS

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

Ima a lelki áldozáshoz:

 

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

                                                                (Módosításokkal átvéve az Esztergomi Főegyházmegye honlapjáról.)

 

 

 

RENDELETEK
A KORONAVÍRUS  TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE TERÜLETÉN

 

Amint a zsinati imában nap mint nap imádkozzuk, teremtésünk kezdetétől fogva Isten gondviselése vezet életutunkon, örömeinkben és nehézségeinkben egyaránt velünk van, és megáldja azt a pillanatot, amiben vagyunk. Tekintettel arra, hogy egyházmegyénk területén, Nagykikindán található országunkban a koronavírus egyik legnagyobb gócpontja, és mindannyian láthatjuk, érezhetjük, hogy a veszély közeli és reális, fájdalmas és nehéz döntéseket vagyok kénytelen meghozni magunk és embertársaink egészségének védelme érdekében. Ezen döntésekben azonban a felebaráti szeretet és az egymás iránti felelősség vezérel. Lélekben összekapcsolódva hordozzuk egymást és közösségünk tagjait imában, kérve a Bölcsesség és Istenfélelem Lelkét az egészségügyi dolgozók és betegek, az állami vezetők és minden lakos számára. „Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.” (2Tim 1,7)

Az állami rendeletekkel összhangban a koronavírus terjedésének megakadályozására a Nagybecskereki Egyházmegye területén azonnali hatállyal a következő rendeletek lépnek életbe: 

1.   A nyilvános liturgia a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani. Csak a szűk család (5-10 személy) legyen jelen, tilos a halotti torok megtartása! Az ismerősök és tisztelők otthonaikban egy-egy ima erejéig emlékezzenek meg az elhunytról.

2.    A plébániahivatalok zárva tartanak, az ügyfélfogadás szünetel. Csak a temetéseket veszik fel helyben a plébánosok, minden más kérdésben telefonon adnak információt.

3.    A templomok a lelki feltöltődés és imádság helyei, ebben a nehéz helyzetben templomainkat nem zárjuk be. Ily módon is lehetőséget biztosítva az egyéni imára és lelki elmélyülésre. Minden plébános önállóan dönti el a helyi templom nyitvatartási idejét azzal, hogy ezt a templomajtóra jól látható helyre függesszék ki. A templomot folyamatosan fertőtleníteni és szellőztetni kell!

 4.    A paptestvéreket kérem, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket arra bátorítom, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

5.  Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – azonnali hatállyal megadom.

 6.  A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Javaslom, hogy kövessék figyelemmel A Mária Rádió, az MTVA adásait, amely vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít, emellett több plébános élőben lehetőséget biztosít a szentmise követésére a Facebookon.

7.  A betegellátást, a gyóntatást és a rendkívüli áldoztatást kérem, hogy csak halaszthatatlan esetben végezzék, különös körültekintéssel (kézfertőtlenítés és maszk használata). A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé teszem az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

 

8. Oktatási és szociális intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

 Szeretettel buzdítok mindenkit, hogy ezen korlátozások betartása mellett igyekezzen közel maradni híveihez, hordozza imáiban közösségének idős és egyedülálló tagjait, segítsen a különböző tömegkommunikációs eszközök révén olyan felületeket ajánlani híveinek, ahol közös imába és a szentmise közös ünneplésébe kapcsolódhatnak be.

 

 

+ Márton

ny. temesvári püspök,

a nagybecskereki egyházmegye

apostoli kormányzója

 

 

 

 

 

 

 

Július 7-én a vasárnapi Angelus előtt a Szentatya az evangéliumról elmélkedve minden keresztény missziós küldetését hangsúlyozta, és fel is sorolta, milyen magatartást vár tőlünk Jézus evangelizáló küldetésünkben. Ferenc pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A mai evangéliumi szakasz (vö. Lk 10,1–12.17–20) arról számol be, hogy Jézus hetvenkét tanítványt küld misszióba, a tizenkét apostol mellett. A hetvenkettes szám valószínűleg az összes nemzetre vonatkozik. A Teremtés könyve ugyanis hetvenkét különböző nemzetet említ (vö. Lk 10,1–32). Következésképpen ez a misszióba küldés az Egyház küldetését elővételezi: az evangéliumot minden nemzetnek hirdetnie kell. Azoknak a tanítványoknak Jézus azt mondja: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!” (Lk 10,2).

Jézusnak ez a kérése mindig időszerű. Mindig imádkoznunk kell az „aratás Urához”, a mennyei Atyához, hogy küldjön munkásokat aratásába, vagyis a világba. Ezt mindnyájunknak nyílt szívvel, missziós magatartással kell tennünk!

Imádságunkban nem elég a saját szükségleteinkre gondolnunk! Egy ima akkor igazán keresztény, ha egyetemes dimenziója is van!

Amikor elküldi a hetvenkét tanítványt, Jézus pontos utasításokat ad nekik, melyek kifejezik a küldetés tulajdonságait. Az első utasítást láttuk már: imádkozzatok! A második: menjetek! És folytatja: Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát…; mondjátok: „Békesség e háznak!” … Maradjatok ugyanabban a házban. … Ne járjatok házról házra. … Gyógyítsátok meg a betegeket, és mondjátok nekik: „Elérkezett hozzátok Isten országa.” Ha nem fogadnak be titeket, menjetek ki az utcára, és búcsúzzatok el tőlük (vö. Lk 10,2–10). Ezek a felszólítások megmutatják, hogy a küldetés az imádságon alapul; hogy azt vándorolva kell teljesíteni; nem helyben állva, hanem vándorolva; hogy a küldetés lemondást és szegénységet követel meg; hogy békét és gyógyulást hoz, melyek annak jelei, hogy Isten országa elközelgett; hogy nem hittérítés, hanem az evangélium hirdetése és tanúságtétel; és hogy azt az őszinteséget és evangéliumi szabadságot is megkívánja, hogy eltávozzunk, és nyilvánvalóvá tegyük annak felelősségét, aki visszautasítja az üdvösség üzenetét, minden ítélkezés és átkozódás nélkül.

Ha így éljük meg, az Egyház küldetését öröm fogja jellemezni. Hogyan fejeződik be ez a szakasz? „A hetvenkét tanítvány örvendezve tért vissza” (Lk 10,17), jegyzi meg az evangélista. Nem a sikeres küldetés feletti múlékony örömről van szó; ellenkezőleg, olyan örömről, amely abban az ígéretben gyökerezik, hogy – mondja Jézus – „nevetek fel van írva a mennyben” (Lk 10,20). Ezen ő azt a belső örömet, azt a kitörölhetetlen örömet érti, amely annak tudatából fakad, hogy Isten hívott meg bennünket Fiának követésére. Vagyis annak öröme ez, hogy tanítványai vagyunk. Ma például mindnyájan, akik itt vagyunk a téren, gondolhatunk arra a névre, amelyet keresztelésünkkor kaptunk: az a név „fel van írva a mennyben”, bele van írva a mennyei Atya szívébe. És az ezen ajándék feletti örvendezés tesz minden tanítványt misszionáriussá, olyanná, aki az Úr Jézus társaságában jár, aki tőle tanulja, hogyan éljen fenntartás nélkül másokért, szabadon önmagától és minden tulajdonától.

Kérjük együtt Szűz Mária anyai közbenjárását, hogy mindenütt támogassa Krisztus tanítványainak küldetését, azt a küldetést, hogy hirdessük mindenkinek, hogy Isten szeret bennünket, üdvözíteni akar bennünket, és arra hív, hogy részesei legyünk országának.

 * * *

A Szentatya szavai az Angelus elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Igaz, hogy több napja történt már, mégis kérlek benneteket, imádkozzatok azokért a szegény védtelen emberekért, akik meghaltak vagy megsérültek abban a rakétatámadásban, amely egy líbiai menekülttábort ért. A nemzetközi közösség nem tűrhet el ilyen súlyos cselekményeket! Imádkozom az áldozatokért: a béke Istene fogadja magához az elhunytakat és segítse meg a sebesülteket. Kérem, hogy széles összefogással és összehangoltan szervezzék meg a humanitárius folyosókat a leginkább rászoruló migránsok számára! Megemlékezem a nemrég Afganisztánban, Maliban, Burkina Fasóban és Nigerben elkövetett mészárlások összes áldozatáról is. Imádkozzunk együtt! [Rövid csendet tartanak.]

Szívből köszöntelek mindannyitokat, rómaiak és zarándokok! Üdvözlöm a clevelandi Szent Ignác Iskola tanulóit, a basiascói és mairagói fiatalokat, valamint azokat a papokat, akik részt vesznek a római Sacerdos Intézet által a papképzés felelőseinek szervezett kurzuson. Üdvözlöm a Rómában élő eritreai közösséget: kedves testvéreim, imádkozom népetekért! És üdvözlöm a sok lengyelt, akik itt vannak, velem szemben!

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

 

Újdonság a nagykikindai plébánián!

 

 

2019.07.08-tól Templomunk egész nap látogatható: Hétfőtől-Péntekig: 9 órától 12-ig és 14-től 18-ig a szentmise kezdetéig, kivétel szerda ha reggel van a szentmise, akkor csak 17 óráig van nyitva a templom. Szombaton 10-től 18-ig.

 

 

További cikkeink...

Ma1
Tegnap5
Összessen33644
Powered by CoalaWeb